สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เมื่อบุคคลธรรมดา ขายบ้าน

เมื่อบุคคลธรรมดา ขายบ้าน

บุคคลธรรมดาขายบ้าน เสียภาษีอย่างไร

มีลูกค้าจำนวนมากสอบถามกับทางบริษัท แอคเบส์ท บัญชี และที่ปรึกษา จำกัด ว่าหากขายบ้านที่มิได้มุ่งการค้าจะต้องเสียภาษีอย่างไร ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขออนุญาติเขียนแบบความเกี่ยวกับการขายบ้านของบุคคลธรรมดาที่มิได้มุ่งการค้า

ราคาขายที่จะนำมาใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายนั้น กฎหมายกำหนดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น ตามมาตรา 46 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ต้องคำนึงว่าราคาซื้อขายจริงจะเป็นเท่าใด

ตัวอย่าง

                นายแอคเบส์ทซื้อบ้านเมื่อปี 2550 ราคา 2,000,000 บาท และขายบ้านในปี 2554 ราคา 3 ล้านบ้าน แต่ราคาประเมินอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท การคำนวณภาษีดังนี้

                ราคาขาย (ประเมิน)                                              2,500,000 บาท

                หัก ค่าใช้จ่าย *** (2,500,000*65/100)               1,625,000 บาท

                เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย                                            875,000 บาท

***

  1. การหักค่าใช้จ่าย
  2. การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ในอัตราร้อยละ 50 ได้วิธีเดียวการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มิได้มุ่งในทางการค้า หรือหากำไร ให้เลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

           วิธีที่ 1 หักค่าใช้จ่าย จริงตามความจำเป็นและสมควร

           วิธีที่ 2 หักค่าใช้จ่าย เป็นการเหมา** ในอัตราดังนี้

จำนวนปีที่ถือครอง 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8ปี
ร้อยละของเงินได้ 92 84 77 71 65 60 55 55

**จำนวนปีที่ถือครอง หมายถึง จำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์ หรือ ลิทธิครอบครอง ในอสังหาริมทรัพย์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น

                รายได้ต่อปี            875,000/5 = 175,000 บาท/ปี             

                คำนวณภาษีตามอัตราก้าวหน้า ภาษีต่อปี 2,500 บาท/ปี

                ** ถือครองมา 5 ปี จึงคำนวณภาษี    2,500*5 = 12,500

การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร หากผู้มีเงินได้ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว (หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา) และประสงค์จะเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ ไม่ต้องแสดงรายการในแบบ ภ.ง.ด.90

***** กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับการ กาสร้างอสังหาริมทรัพย์******

Tags : ขายบ้าน เสียภาษี

view